Tot stand gekomen op 11 juni 2015.
Algemene Voorwaarden Kremer Webdesign, gevestigd aan Dr. Jan ten Brinkstraat 5, 9902 EA te Appingedam.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Kremer Webdesign
Kremer Webdesign, gevestigd aan Dr. Jan ten Brinkstraat 5, 9902 EA, te Appingedam, handelend onder de handelsnaam Kremer Webdesign, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63407655.
Dienst Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Kremer Webdesign voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht of gaat verrichten.
Honorarium De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.
Opdracht De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Wederpartij Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden aanvaart of gaat aanvaarden en opdracht geeft of gaat geven tot het verrichten van de dienst.
Overeenkomst Elke overeenkomst gesloten tussen Kremer Webdesign en de Wederpartij.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst gesloten tussen Kremer Webdesign en de wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Kremer Webdesign, voor de uitvoering waarvan door Kremer Webdesign derden dienen te worden betrokken.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Kremer Webdesign en de wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

1.5 Afwijkingen van de overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Kremer Webdesign zijn overeengekomen.

Artikel 2 Opdrachten, aanbiedingen en/of offertes

2.1 Vrijblijvend
Alle offertes en aanbiedingen van Kremer Webdesign zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2 BTW
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw.

2.3 Totstandkoming overeenkomst / Bevestiging
Opdrachten, aanbiedingen en/of offertes dienen door de wederpartij schriftelijk en/of elektronisch te worden bevestigd, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Indien de wederpartij dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Kremer Webdesign een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Kremer Webdesign eerst nadat deze schriftelijk door Kremer Webdesign zijn bevestigd.

2.4 Geldigheid
Aanbiedingen en/of offertes zijn gedurende 1 maand geldig, tenzij anders staat vermeld in de aanbieding en/of offerte. Aanbiedingen en/of offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.

2.5 Vergissing of verschrijving
Kremer Webdesign kan niet aan zijn opdrachten, aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.6 Afwijking in aanbieding en/of offerte
Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Kremer Webdesign daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kremer Webdesign anders aangeeft.

2.7 Samengestelde prijsopgave
Een samengestelde prijsopgave verplicht Kremer Webdesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.8 Begroting voor kosten van derden
Indien Kremer Webdesign op verzoek van de wederpartij een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben, waaraan de Wederpartij derhalve geen rechten kan ontlenen. Desgewenst kan Kremer Webdesign namens de Wederpartij offertes aanvragen.

2.9 Toekomstige orders of nabestellingen
Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Duur overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.2 Overschrijding termijn
Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Kremer Webdesign derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Kremer Webdesign dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.3 Aanvang uitvoeringstermijn
Indien Kremer Webdesign gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig aan Kremer Webdesign ter beschikking heeft gesteld.

3.4 Ontwerp en feedback
Zodra Kremer Webdesign over de benodigde gegevens beschikt zal Kremer Webdesign zo spoedig mogelijk tot uitvoering van de overeenkomst overgaan. Er zal eerst een ontwerp van het product of de dienst worden gemaakt. De wederpartij wordt in de gelegenheid gesteld om eenmaal feedback te leveren op dit eerste ontwerp. Er wordt standaard één feedbackronde gehanteerd. Mocht de wederpartij behoefte hebben aan een extra feedbackronde zal daarvoor een overeen te komen meerprijs worden berekend.

3.5 Werkzaamheden door derden
Kremer Webdesign heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.6 Controle en goedkeuring van opdrachten
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Kremer Webdesign, al dan niet in naam van de wederpartij, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de wederpartij op verzoek van Kremer Webdesign zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

3.7 Uitvoering in fasen
Kremer Webdesign is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.8 Opschorting en goedkeuring
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Kremer Webdesign de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de eventuele factuur heeft voldaan.

3.9 Wijziging overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Kremer Webdesign zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Kremer Webdesign gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Kremer Webdesign en de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Kremer Webdesign op en is voor de wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen.

3.10 Weigering verzoek tot wijziging overeenkomst
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Kremer Webdesign een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren diensten.

3.11 Werkzaamheden buiten overeengekomen
Alle werkzaamheden welke vallen buiten de overeengekomen werkzaamheden, en niet zijn te kwalificeren als een wijziging van de overeenkomst, vallen buiten de scope van de overeenkomst en worden aangemerkt als meerwerk. Deze werkzaamheden worden door Kremer Webdesign afzonderlijk ingepland en in rekening gebracht.

3.12 Aansprakelijkheid wederpartij bij gebrekestelling
Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Kremer Webdesign gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Kremer Webdesign daardoor direct of indirect ontstaan.

3.13 Gerechtigd tot verhoging prijs
Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Kremer Webdesign alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Kremer Webdesign rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

3.14 Tests, vergunningen en instructies
Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de wederpartij voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van Kremer Webdesign.

3.15 Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen, na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Kremer Webdesign te worden meegedeeld.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van overeenkomst

4.1 Opschorting
Kremer Webdesign is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Kremer Webdesign ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
c. door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Kremer Webdesign kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

4.2 Ontbinding
Voorts is Kremer Webdesign bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Kremer Webdesign kan worden gevergd.

4.3 Wijze van ontbinding
Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

4.4 Vorderingen
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kremer Webdesign op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Kremer Webdesign de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.5 Schade of vergoeding
Indien Kremer Webdesign tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is Kremer Webdesign gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Kremer Webdesign gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.6 Bedrijfsbeëindiging
In geval van bedrijfsbeëindiging van Kremer Webdesign eindigt de overeenkomst van rechtswege, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Kremer Webdesign op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij wordt van een eventuele bedrijfsbeëindiging zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

4.7 Liquidatie, surseance van betaling of faillissement
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Kremer Webdesign vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Kremer Webdesign op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.8 Overlijden
Voorts kan de overeenkomst worden opgezegd bij het overlijden van zowel de wederpartij als Kremer Webdesign, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Kremer Webdesign op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.9 Annulering – opzegging
Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte diensten, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De wederpartij is aan Kremer Webdesign een vergoeding verschuldigd op basis van het aantal gewerkte uren. Hiervoor geldt het op dat moment geldende uurtarief. De vergoeding zal nooit boven de afgesproken prijs van de website uitkomen te vermeerderen met de kosten van eerste jaar van het servicecontract.

Artikel 5 Overmacht

5.1 Ontoerekenbaarheid
Een tekortkoming kan niet aan Kremer Webdesign of de wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

5.2 Begrip overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, zoals – doch niet uitsluitend – downtime van de website, voorzien of niet-voorzien, waarop Kremer Webdesign geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kremer Webdesign niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Kremer Webdesign of van derden daaronder begrepen. Kremer Webdesign heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Kremer Webdesign zijn verbintenis had moeten nakomen.

5.3 Opschorting bij overmacht
Kremer Webdesign kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Tevens is Kremer Webdesign gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de planning van het ontwikkelingsproces van een website bij te stellen.

5.4 Gedeeltelijk nagekomen verplichtingen
Voor zover Kremer Webdesign ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kremer Webdesign gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Gebruik en licentie

6.1 Het gebruik
Wanneer de wederpartij volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Kremer Webdesign, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Kremer Webdesign bekend te zijn gemaakt.

6.2 Ruimer gebruik
De wederpartij is zonder de schriftelijke toestemming van Kremer Webdesign niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

6.3 Wijzigingen
Tenzij anders is overeengekomen, is het de wederpartij niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Kremer Webdesign veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen of te laten aanbrengen.

6.4 Eigen promotie
Kremer Webdesign heeft met inachtneming van de belangen van de wederpartij, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 7 Betaling en incassokosten

7.1 Betaling
Na afronding van de werkzaamheden wordt het overeengekomen bedrag en eventuele overeengekomen meeruren gefactureerd. Facturering vindt plaats door Kremer Webdesign. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Kremer Webdesign aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Kremer Webdesign is tevens gerechtigd om periodiek te factureren.

7.2 Administratiekosten
Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan bovenop het factuurbedrag de extra voor Kremer Webdesign gemaakte en te maken (administratie)kosten verschuldigd.

7.3 Bezwaren
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.4 Buitengerechtelijke (incasso)kosten
Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens de Staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Indien Kremer Webdesign echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7.5 Betaling in termijnen
Kremer Webdesign en de wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

7.6 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Kremer Webdesign en de verplichtingen van de wederpartij jegens Kremer Webdesign onmiddellijk opeisbaar.

7.8 Gebruik van resultaten en licenties
Vanaf het moment dat de wederpartij zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de wederpartij niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de wederpartij verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de wederpartij in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom
Alle door Kremer Webdesign in het kader van de overeenkomst geleverde diensten blijven eigendom van Kremer Webdesign totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Kremer Webdesign gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. In afwijking van het vorengaande blijft de programmatuur/code eigendom van Kremer Webdesign. Deze kan niet worden overgedragen aan derden en/of worden verpand of bezwaard. Indien en voor zover de wederpartij alle verplichtingen uit de met Kremer Webdesign gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, kan aan de wederpartij, bij een beëindiging van de overeenkomst, het ontwerp en de data van de website worden overgedragen.

8.2 Doorverkoop
Door Kremer Webdesign geleverde diensten, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende diensten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

8.3 Veiligstellen
De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Kremer Webdesign veilig te stellen.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

9.1 Rechten en bevoegdheden
Kremer Webdesign behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Kremer Webdesign daartoe bevoegd. Indien en voor zover overdracht van (onderdelen van) rechten door wederpartij noodzakelijk is, verbindt wederpartij zich om daartoe alle benodigde medewerking te verlenen. De door Kremer Webdesign ontwikkelde meegeleverde website, het bijbehorende ingerichte CMS-systeem en alle overige opgeleverde zaken en diensten, zijn door Kremer Webdesign vastgesteld als intellectueel eigendom en vallen hiermee tevens onder het vorenbedoelde eigendomsvoorbehoud (artikel 8). Kremer Webdesign heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

9.2 Overtreding lid 1
Indien het gestelde in lid 1 op wat voor manier dan ook wordt overtreden door de wederpartij, dan wel door een partij waarmee de wederpartij samenwerkt, dan wel een andere partij die werkzaamheden voor de wederpartij uitvoert, dan wel een andere derde partij, wordt aan de wederpartij hiervoor een sanctie opgelegd ten bedrage van € 50.000,00 per overtreding, met een maximum van € 500.000,00.

9.3 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op tekeningen en modellen, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de wederpartij.

9.4 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Kremer Webdesign te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de wederpartij niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Kremer Webdesign openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Algemeen
Indien Kremer Webdesign aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2 Risico en verantwoordelijkheid
De uitvoering van de opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de wederpartij. Kremer Webdesign is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Kremer Webdesign.

10.3 Aansprakelijkheid
Kremer Webdesign is niet aansprakelijk voor:

a. schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kremer Webdesign is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
b. fouten van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden.
c. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
d. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de wederpartij, overeenkomstig het bepaalde in art. 3.6 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de wederpartij het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

10.4 Downtime website
Kremer Webdesign maakt gebruik van de server van een derde. Kremer Webdesign heeft geen invloed op een eventuele downtime van de website, welke wordt veroorzaakt door onderhoud door deze derde, of een downtime die door andere redenen wordt veroorzaakt. Kremer Webdesign is niet aansprakelijk voor een eventuele downtime van de website en de daardoor door de wederpartij geleden schade. Bij een downtime zal Kremer Webdesign alle maatregelen treffen welke redelijkerwijze van Kremer Webdesign kunnen worden verwacht om de schade van de wederpartij te beperken.

10.5 Afhankelijkheid van derden
Kremer Webdesign is voor zijn dienstverlening mede afhankelijk van het internet, zijn serviceprovider en zijn telecommunicatieleveranciers. De daarop betrekking hebbende beschikbaarheid c.q. toegankelijkheid ligt buiten de invloedssfeer en verantwoordelijkheid van Kremer Webdesign. Hierdoor kan het voorkomen dat de beschikbaarheid van het internet niet volledig is. Onder volledig wordt verstaan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

10.6 Directe schade
Kremer Webdesign is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kremer Webdesign aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Kremer Webdesign toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Kremer Webdesign is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.7 Het bedrag bij aansprakelijkheid
Indien Kremer Webdesign aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kremer Webdesign beperkt tot een bedrag van maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Kremer Webdesign aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Kremer Webdesign overeenkomstig de verzekering draagt.

Artikel 11 Vrijwaring

11.1 Vrijwaring
De wederpartij vrijwaart Kremer Webdesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Kremer Webdesign toerekenbaar is.

11.2 Aansprakelijkheid bij derden
Indien Kremer Webdesign uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Kremer Webdesign zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Kremer Webdesign en derden komen verder voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 12 Garantie

12.1 Garantie bij website-overeenkomsten zonder onderhoudscontract
Gedurende een periode van 14 dagen na aanvaarding c.q. oplevering zal Kremer Webdesign naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen. Na deze periode kunnen deze gebreken worden hersteld tegen het op dat moment geldende uurtarief.

12.2 Gebreken
Zichtbare gebreken, niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de dienst schriftelijk aan Kremer Webdesign gemeld te worden.

12.3 Recht van teruggave
Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

12.4 Betalingsverplichting
De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de wederpartij Kremer Webdesign binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kremer Webdesign partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.2 Beroep op rechter
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13.3 Arrondissement
De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Kremer Webdesign en de wederpartij is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Kremer Webdesign is gevestigd.

Artikel 14 Overige bepalingen

14.1 Overdracht aan derden
Het is de wederpartij niet toegestaan enig recht uit een met Kremer Webdesign gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

14.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan een zelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

14.3 Versie Algemene Voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatst geplaatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Kremer Webdesign.

14.4 Tekst en opschriften
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.